Laatste wijziging: 4 december 2023

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Iksyz: de besloten vennootschap iksyz b.v., gevestigd te nijkerk en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 89893212.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met iksyz een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel als bepalingen zoals die in dit document zijn opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die iksyz voor de klant gaat uitvoeren. Hieronder worden onder andere verstaan maar niet uitsluitend: het adviseren van bedrijven op het gebied van klantcontact in projecten, processen en structuur. Daarnaast ondersteuning bij het verbeteren van klantcontact/ klantbeleving in project, processen en structuur. Dit alles door middel van een 1:1 traject met coachingsessies, live trainingsdagen en groepssessies. Tevens het geven van in-company lezingen, trainingen en workshops op maat in teamverband.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen iksyz en de klant op basis waarvan iksyz de diensten zal gaan uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens die de klant aan iksyz aanlevert.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail of digitale berichtgeving zoals whatsapp.

1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of iksyz worden verstrekt, ingevoerd, opgeslagen en verwerkt.

1.9. Website: www.iksyz.nl.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door iksyz gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, andere verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door een akkoord via de e-mail, en expliciet akkoord te geven, verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat met de inhoud hiervan.

2.3. Als er verschillen zijn tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen in een getekende overeenkomst, gaan de bepalingen uit de overeenkomst boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen en/of werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd die door iksyz zijn ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen deze overeenkomst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere voorwaarden zijn dus niet van toepassing op de gesloten overeenkomst.

2.6. Iksyz mag de algemene voorwaarden altijd wijzigen, ook voor bestaande overeenkomsten.

2.7. Als iksyz de algemene voorwaarden wijzigt, zal iksyz de klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

2.8. In geval van een wijziging van de algemene voorwaarden mag de klant de overeenkomst ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden geldig worden, of tot maximaal 7 dagen na het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden.

2.9. Iksyz en de klant zullen in overleg een nieuwe bepaling opstellen om de ongeldig verklaarde bepaling te vervangen. Hierbij moet het doel en de strekking van de ongeldig verklaarde bepaling in het achterhoofd worden gehouden.

 

Artikel 3. Aanbod

3.1. Als een aanbod van iksyz een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk in het aanbod of op de website aangegeven. Als er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot
30 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant het aanbod niet binnen die
30 dagen accepteert, vervalt het aanbod. Het aanbod is daarnaast onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.2. Zolang de klant het aanbod niet binnen de genoemde termijn heeft geaccepteerd, mag iksyz het aanbod en de bijbehorende tarieven intrekken of wijzigen.

3.3. Iksyz geeft in het aanbod aan welke dienst wordt aangeboden, het overeengekomen tarief en/of het gebruikelijke uurtarief met een geschat aantal uren. Aan een schatting qua uren kunnen geen rechten worden ontleend. Alle tarieven zijn exclusief 21% btw. Eventuele bijkomende kosten, waaronder reiskosten en/of reistijd, parkeer- en verblijfskosten worden tevens in het aanbod vermeld.

3.4. Als blijkt dat de klant bij de aanvraag onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven, mag iksyz de tarieven en aanvullende voorwaarden aanpassen.

3.5. Het aanbod en/of de speciale actie geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.6. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten, de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

3.7. Iksyz mag een aanbetaling van 30% van het overeengekomen tarief aan de klant in rekening brengen. Tenzij anders overeengekomen, wordt het restantbedrag in meerdere maandtermijnen of na afloop van de werkzaamheden aan de klant gefactureerd. Een losse sessie wordt voor aanvang van de sessie in rekening gebracht.

3.8. Iksyz mag de tarieven tussentijds wijzigen. Als de tarieven van overeengekomen diensten stijgen na het sluiten van de overeenkomst, dan mag de klant de overeenkomst annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen door wettelijke regelingen of bepalingen zijn hierbij uitgesloten.

3.9. Alles wat buiten het aanbod aan de klant wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en mag als zodanig in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4. Overeenkomst, meerwerk, ontbinden, annuleren en wijzigen

4.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant het akkoord op het aanbod via de e-mail aan iksyz stuurt. Wijzigingen in gesloten overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en zijn pas geldig wanneer deze door iksyz en de klant zijn geaccepteerd.

4.2. Na het sluiten van de overeenkomst zal iksyz binnen de afgesproken termijn starten met de werkzaamheden. Als de klant het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt iksyz de acceptatie van het aanbod. Zolang iksyz de acceptatie niet heeft bevestigd, mag de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

4.3. Iksyz mag bepaalde werkzaamheden uit laten voeren door derden of zich laten ondersteunen zonder dat de klant daarvan vooraf op de hoogte gesteld moet te worden.

4.4. Als iksyz door onvoorziene omstandigheden, die op het moment van het opstellen van het aanbod nog niet bekend waren, meer werk moet uitvoeren dan is overeengekomen in het aanbod, mag iksyz de daaruit voortkomende meerkosten als meerwerk aan de klant in rekening te brengen.

4.5. Wanneer de klant een overeenkomst voor aanvang van de werkzaamheden, losse coachingsessie of een in-company training, in-company traject, lezing of workshop wil annuleren, is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht om een vergoeding voor de gereserveerde tijd te betalen:

 • Annulering tot 30 dagen voor aanvang: 30% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
 • Annulering binnen 30 dagen voor aanvang: 50% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
 • Annulering binnen 14 dagen voor aanvang: 75% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
 • Annulering binnen 7 dagen voor aanvang of wanneer de klant niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden.

4.6. Ingeval van gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant, vanwege andere redenen dan overmacht of nalatigheid van iksyz, behoudt iksyz het recht op het volledige overeengekomen tarief voor de betreffende overeengekomen diensten. De betalingsverplichting voor de klant komt niet te vervallen en indien er al betalingen hebben plaatsgevonden, vindt er geen restitutie plaats.

4.7. Een losse coachingsessie kan tot 48 uur voor aanvang van de sessie kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 48 uur of het niet tijdig aanwezig zijn wordt de volledige sessie alsnog in rekening gebracht, of wanneer deze al is voldaan of onderdeel is van een traject wordt deze niet gerestitueerd.

4.8. In aanvulling op artikel 4.5, 4.6 en 4.7 is de klant in ieder geval verplicht om geleden verlies, gederfde winst en in ieder geval de kosten voor ingekochte materialen en/of ingehuurde derden te vergoeden.

4.9. Het door de klant geaccepteerde aanbod, eventueel gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden vormen samen de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van beide partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken.

4.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop iksyz zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan is iksyz bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Iedere overeenkomst tussen iksyz en de klant is een inspanningsverplichting waarbij iksyz de verplichtingen naar beste vermogen en inzicht zal uitvoeren, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. Iksyz kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden als het resultaat niet aan de verwachtingen van de klant voldoet.

5.2. Iksyz zorgt ervoor dat (vertrouwelijke) informatie die de klant aan iksyz levert zodanig wordt beveiligd dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Iksyz is bevoegd om voor promotionele doeleinden, voor bijvoorbeeld referenties, de gegevens van de klant op de website en/of social media kanalen te publiceren.

5.4. De klant is verplicht om alle informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals persoons- en bedrijfsgegevens en informatie over of met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en relevante informatie waar iksyz om verzoekt, tijdig aan iksyz beschikbaar te stellen. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook als ze van derden afkomstig zijn.

5.5. Als de klant de gegevens uit artikel 5.4 niet of niet-tijdig aan de klant beschikbaar stelt en de uitvoering van de werkzaamheden daardoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant. Daarnaast mag iksyz eenzijdig besluiten om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de gegevens door iksyz zijn ontvangen.

5.6. Afspraken over eventuele deadlines of ingeplande trainingen/workshops worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien levering door iksyz afhangt van feedback of input van de klant, is iksyz nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Iksyz is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

5.7. De klant moet de benodigde gegevens en/of materialen zoals genoemd in artikel 5.4 en eventuele aanvullende gegevens om een juiste uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken, binnen 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden aan iksyz aanleveren, tenzij anders is overeengekomen.

5.8. Als door toedoen van iksyz de uitvoering van de diensten vertraging oploopt door ziekte of vanwege andere onvoorziene (persoonlijke) omstandigheden, zal iksyz dit zo snel mogelijk schriftelijk, maar altijd binnen 24 uur, aan de klant meedelen.

5.9. Iksyz werkt voor het traject en het programma op haar eigen locatie of op locatie van de klant. Indien de werkzaamheden op locatie bij de klant plaatsvinden, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de faciliteiten bij de klant.

 

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor de klant

6.1. De klant moet zich houden aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.

6.2. De klant is verplicht om wijzigingen in de gegevens zoals genoemd in artikel 5.4. Zo spoedig mogelijk aan iksyz te melden.

6.3. De klant is verplicht om klachten over de door iksyz geleverde diensten en/of producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van het gebrek maar uiterlijk binnen 30 dagen na afronding van de hele opdracht, aan iksyz te melden. Iksyz streeft ernaar binnen 5 werkdagen op de klacht te reageren.

6.4. De klant is verplicht iksyz een redelijk termijn te geven om de klacht en/of het geconstateerde gebrek te herstellen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

6.5. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant iksyz van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant moet zelf reservekopieën maken van alle materialen en/of gegevens die iksyz nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bij verlies van deze materialen en/of gegevens is iksyz niet aansprakelijk voor de schade die daaruit voortkomt.

6.7. Als iksyz inloggegevens met de klant deelt, dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Iksyz is niet aansprakelijk voor misbruik en/of verlies van de inloggegevens en mag ervan uitgaan dat de klant degene is die inlogt door middel van de met de klant gedeelde inloggegevens.

6.8. Er bestaat geen herroepingsrecht, nu de klant altijd een zakelijke opdrachtgever is.

 

Artikel 7. Bijzondere bepalingen coaching en trainingen

7.1. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontlenen aan het traject, het programma en/of de sessies en ieder handelen van de klant is voor zijn/haar eigen rekening en risico. Iksyz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van iksyz in de praktijk tot uitvoering brengt.

7.2. De klant erkent dat eventueel resultaat niet direct zicht- en meetbaar zal zijn en dat eventuele resultaten afhankelijk zijn van de inzet van de klant zelf en de manier waarop de klant de opdrachten uitvoert. Iksyz geeft geen enkele garanties voor het behalen van een bepaald resultaat door de klant.

7.3. Indien iksyz is verhinderd voor een overeengekomen 1:1 sessie of live training binnen het traject, zal in overleg met de klant de sessie worden verplaatst.

7.4. Iksyz geeft de klant de mogelijkheid, om binnen het traject met een vooraf bepaalde duur, een ingeplande 1:1 sessie maximaal één keer te verplaatsen, mits dit 48 uur voor aanvang van de sessie aan iksyz wordt gemeld. Indien de klant dit niet uiterlijk 48 uur voor aanvang van de sessie aan iksyz meldt, de klant zonder afmelding niet aanwezig is voor de sessie of dezelfde sessie voor een tweede keer wenst te verplaatsen, komt de sessie te vervallen. Vervallen of gemiste sessies kunnen niet worden ingehaald.

7.5. Iksyz mag, wanneer de klant in termijnen betaalt en de termijnbetaling(en) niet-tijdig heeft gedaan, het recht op deelname aan het traject/het programma opschorten tot de betalingsachterstand is ingelopen.

7.6. Als de klant de sfeer binnen de training, het traject of de workshop verstoort door haar gedrag, dan mag iksyz de klant de toegang ontzeggen en toekomstige deelname weigeren. Dit heeft geen enkele invloed op door de klant betaalde gelden of betalingsverplichtingen van de klant.

7.7. Indien iksyz door onvoldoende aanmeldingen, verhindering van iksyz of ingehuurde derden en/of overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is een training of workshop te verplaatsen, of op een andere locatie laat plaatsvinden, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de dienst voor de nader te bepalen datum.

7.8. De kennis die door de klant wordt opgedaan, mag niet worden gekopieerd en mag alleen voor eigen doeleinden gebruikt worden.

7.9. Deelname van de klant aan een training of workshop welke onderdeel is van een trainingstraject kan niet worden verplaatst of ingehaald in geval van afwezigheid. Iksyz maakt een planning voor de (groeps)activiteiten en stelt de klant daarvan tijdig op de hoogte. Indien mogelijk kan iksyz de content en/of opname van een (groeps)sessie delen met de klant. Het niet (kunnen) deelnemen leidt niet tot restitutie van betaalde gelden of opschorting van een betalingsverplichting.

7.10. Het is iksyz altijd toegestaan om de overeenkomst tussentijds te beëindigen als nieuwe feiten en/of omstandigheden ervoor zorgen dat er een breuk in de vertrouwensrelatie is ontstaan. Iksyz zal in dat geval het resterende bedrag van het traject aan de klant retourneren, maar is niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding aan de klant.

7.11. Als de klant de sfeer binnen de groepsactiviteit of workshop verstoort door zijn/haar gedrag, dan mag iksyz de klant de toegang ontzeggen en toekomstige deelname weigeren. Dit heeft geen enkele invloed op door de klant betaalde gelden of betalingsverplichtingen van de klant.

7.12. Casuïstiek die binnen een traject en/of programma wordt behandeld en/of besproken kan worden gebruikt in blogs, (praktijk)voorbeelden en/of een boek. Deze verhalen en/of voorbeelden worden volledig anoniem en onherkenbaar/naar een persoon herleidbaar ingezet.

 

Artikel 8. Betaling

8.1. Zodra het aanbod door de klant is geaccepteerd, is ook de verplichting ontstaan tot betaling van het overeengekomen tarief.

8.2. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum betaald te zijn, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8.3. De eerste termijnbetaling dient te zijn voldaan voor aanvang van het traject, losse sessie of training. 

8.4. Iksyz biedt de klant de mogelijkheid om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Indien de termijn betaling(en) niet-tijdig worden voldaan, is iksyz bevoegd de werkzaamheden uit te stellen tot de betalingsachterstand is ingelopen.

8.5. De klant kan bezwaren tegen de door iksyz verzonden facturen uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk aan iksyz kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal iksyz een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.6. Als de klant niet-tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een verdere ingebrekestelling nodig is.

8.7. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. Btw bedragen.

8.8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of overlijden aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van iksyz onmiddellijk opeisbaar.

8.9. In aanvulling op artikel 8.8 heeft iksyz het recht de uitvoering van de werkzaamheden of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde diensten, producten, documentatie en/of materialen berusten bij iksyz tenzij anders is overeengekomen. Het is de klant in geen enkel geval toegestaan de geleverde diensten, producten, documentatie en/of materialen, te veelvoudigen, doorverkopen, openbaar te maken en/of aan derden ter beschikking te stellen, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De intellectuele eigendomsrechten op door iksyz ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van iksyz tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.3. Iksyz is niet verantwoordelijk voor de informatie en/of content die via de klant met iksyz wordt gedeeld of ter beschikking is gesteld.

Indien de door de klant aangeleverde informatie en/of content op een manier inbreuk maakt op rechten van derden en/of in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, zal de klant iksyz vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden eisen als gevolg van dit handelen van de klant.

9.4. Iedere handeling die in strijd is met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht waarbij iksyz recht heeft op een vergoeding ter hoogte van €1.000,- een dergelijke vorm van onrechtmatig gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

Artikel 10. Duur overeenkomst en beëindiging

10.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, behalve als uit het aanbod anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

10.2. De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behalve als dit expliciet is toegestaan.

10.3. Beide partijen mogen de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet aan de verplichtingen voldoet. In ieder geval moet er een redelijke termijn zijn gesteld om de tekortkoming te herstellen.

10.4. In uitzondering op artikel 10.3. Kan iksyz de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving direct geheel of gedeeltelijk beëindigen als zich een dringende reden voordoet waaronder in ieder geval wordt begrepen dat:

 • Surseance van betaling aan de klant is verleend;
 • Het faillissement van de klant is uitgesproken;
 • Het vermoeden bestaat dat de klant niet aan de betalingsverplichting kan (blijven) voldoen en/of terugkerende betalingsproblemen;
 • De klant handelt in strijd met de openbare orde, goede zeden en/of wet- en regelgeving;
 • De klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • De klant handelt in strijd met een verplichting die voortkomt uit de overeenkomst;
 • De klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk al dan niet per aangetekend schrijven en redelijke richtlijnen en/of aanwijzingen van iksyz negeert;
 • Er voor iksyz aanwijzingen en/of (nieuwe) feiten en omstandigheden zijn dat iksyz zich niet (meer) naar beste kunnen kan inzetten, bijvoorbeeld vanwege een vertrouwensbreuk met de klant, om de werkzaamheden uit te voeren.

10.5. Iksyz zal, indien de overeenkomst wordt beëindigd vanwege een situatie uit artikel 10.4 het resterende bedrag voor de werkzaamheden aan de klant retourneren maar nooit verplicht zijn om een schadevergoeding aan de klant te betalen.

10.6. Als iksyz op het moment van de beëindiging zoals genoemd in dit artikel al betalingen met betrekking tot de werkzaamheden heeft ontvangen, zullen deze betalingen niet met terugwerkende kracht worden terugbetaald. Daarnaast blijven bedragen die iksyz vóór de ontbinding aan de klant heeft gefactureerd nog steeds verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. De klant is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren of toepassen van kennis, handelingen en/of adviezen die door iksyz tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden worden gegeven. Daarnaast erkent de klant dat eventueel resultaat niet direct zicht- en meetbaar zal zijn en dat eventuele resultaten afhankelijk zijn van de inzet van de klant en het uitvoeren van opdrachten en/of oefeningen.

11.2. Indien iksyz toch, ondanks artikel 11.1, toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal van het overeengekomen tarief voor de betreffende werkzaamheden. Dit bedrag is te allen tijde maximaal het bedrag wat de verzekering in het betreffende geval aan iksyz uitkeert. Als er sprake is van een duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de door de klant laatst betaalde factuur.

11.3. De klant heeft pas recht op een schadevergoeding als de klant iksyz heeft gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging tegenover de klant door middel van een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling dient de klant iksyz een redelijk termijn te geven om de tekortkoming te herstellen en/of alsnog na te komen. Alleen wanneer iksyz niet heeft voldaan aan herstel en/of nakoming, heeft de klant mogelijk recht op een schadevergoeding. Als de nakoming en/of het herstel blijvend onmogelijk is, geld het vereiste van een ingebrekestelling niet.

11.4. In aanvulling op artikel 11.2 is iksyz alleen aansprakelijk voor directe schade zoals de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, eventuele redelijke kosten die de klant moet maken om de schade te laten herstellen en redelijke kosten die gemaakt dienen te worden ter voorkoming of beperking van de schade voor zover de klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.5. Iksyz is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van iksyz.

11.6. Iksyz is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals gemiste besparingen, misgelopen winst, kosten voor juridische bijstand, verlies van klanten, herstelkosten, schade door bedrijfsstagnatie en voor schade ontstaan door verlies van de gegevens uit artikel 5.4 bij het uitvoeren van de werkzaamheden of wanneer iksyz is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11.7. De klant vrijwaart iksyz tegen alle aanspraken van derden, kosten daarbij inbegrepen, die op welke manier dan ook samenhangen met werkzaamheden die iksyz in het kader van de overeenkomst heeft verricht.

11.8. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject en/of het programma, de opdrachten en/of oefeningen en ieder handelen van de klant is voor eigen rekening en risico. Iksyz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de gedoceerde wijze en methode van iksyz in de praktijk tot uitvoering brengt.

 

Artikel 12. Onderbreking van de werkzaamheden en overmacht

12.1. Iksyz is niet gehouden aan de verplichting tot het uitvoeren van de werkzaamheden als de nakoming ervan onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt een situatie verstaan waarin partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen en overheidsmaatregelen.

12.2. Indien zich een situatie zoals genoemd in artikel 12.1 voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de werkzaamheden tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie samen naar een oplossing. Indien de overmacht meer dan 90 dagen heeft geduurd, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

12.3. Iksyz is bij het uitvoeren van de werkzaamheden in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar iksyz geen invloed op kan uitoefenen. Iksyz kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van een situatie waarbij de schade te wijten is aan een derde partij waarmee iksyz een overeenkomst is aangegaan.

12.4. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

 

Artikel 13. Overige bepalingen en toepasselijk recht

13.1. Als de klant in de opdracht bepalingen en/of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden, dan zijn deze bepalingen en/of voorwaarden alleen bindend als iksyz deze bepalingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.

13.2. Iksyz spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.

13.3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij met betrekking tot de overeenkomst en de werkzaamheden hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt aangegeven of als dat blijkt uit redelijkheid en billijkheid.

13.4. Indien iksyz in het voordeel van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden, kan de klant daar geen rechten aan ontlenen.

13.5. Rechten en plichten die ontstaan uit de overeenkomst kunnen alleen van de klant op een andere partij worde overgedragen als iksyz daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

13.6. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is nederlands recht van toepassing.

13.7. Partijen zullen eventuele conflicten eerst samen proberen op te lossen voordat zij een beroep zullen doen op de rechter.

13.8. Alle conflicten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin iksyz is gevestigd, behalve als een wettelijke verplichting anders bepaalt.

Versie: december 2023